Author Archives: chinacivil

Conference Secretariat


Secretary General
Xinzhi Dang, Tongji Univ. China.
Wei Fan, Hunan University. China

Secretariat
Jinhai He, Junjun Guo, Xin Zhang, Yuxiao Wang, Han Li, Jingyu Wang , Qiang Lian, Yitong Gu, Haiqiang Zhong, Mingke Li, Bao Wang, Kangwen He, Xiao Guo, Yufei Jiang, Wenbiao Sun, Huaxiang Su, Qinglin Wu, Zhengwu Zhong, Yang He, Dongjie Shen, Ruihong Xie, Hongxiang Wang, Keyu Lai, Xudong Ye, Lingfei Ma, Yijie Pan,Bin Liu.