Organizing Committee


Co-Chairs:
Wancheng Yuan, Tongji Univ., China
Xudong Shao,Hunan University, China
Xugang Hua,Hunan University, China 
Vice-Chairs:
Shouying Li,Hunan University, China. 
Weibing Peng, Zhejiang Univ. of Tech. China.  
Changjiang Shao, Southwest Jiaotong Univ. China.
Pengzhen Lin,Lanzhou Jiaotong University, China.
Yan Han,Changsha University of Science & Technology, China. 
Junfeng Jia, Beijing Univ of Tech. China.  
Yuye Zhang,Nanjing University of Science and Technology,China.

Members:
Junhui Cao,Xinzhi Dang,Tongfa Deng,Yulin Deng,Yong Ding,Chuanqing Fu,Yong Gao,Jinhai He,Zhongying He,Zhiwen Huang,Wei Ji,Chiyu Jiao ,Hongyu Jia ,Dongqi Jiang,Shujin Lai-Ma,Jie Li,Xiaowei Liao,Cuihua Li,Yanzhi Liu,Yinglong Liu,Zhengnan Liu,PengzhenLu,Yutao Pang,Hongya Qu,Weidong Ruan,Mengfen Shen,Weiwei Sun,Zeyang Sun,Bo Sun,Li Shi,Tao Shi ,Yan Shi,Zhiguo Sun,Xiang Tang,Kai Wei,Biao Wei,Bing Wang,Jinchang Wang,Kangyu Wang,Wenxi Wang,Feng Xiao,Xiaobing Xu ,Ye Xia,Jing Yu,Xiaodong Yu,Zonghao Yuan,Mi Zhou, Yang Zhou,Yizhou Zhuang, Yong Zhang,Xiyin Zhang,Yuguo Zheng,Jian Zhong.